Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу юридичного забезпечення та договірної роботи

Начальник відділу юридичного забезпечення та договірної роботи організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Фондом, а також співробітниками під час виконання покладених на них обов’язків, представництво інтересів Фонду в судах, а також забезпечення ефективної діяльності з ведення закупівельної, претензійно-позовної та договірної роботи.

Начальник відділу юридичного забезпечення та договірної роботи державної установи «Фонд енергоефективності» належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду Начальника відділу юридичного забезпечення та договірної роботи та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за погодженням з Наглядовою радою Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

Начальник відділу юридичного забезпечення та договірної роботи:

 • здійснює керівництво відділом
 • забезпечує правильне застосування законодавства України та виконання внутрішніх нормативних документів Фонду;
 •  здійснює правову експертизу проектів рішень органів управління Фонду, наказів, інструкцій, положень та інших внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів, які готуються Фондом, а також у разі потреби бере участь у підготовці цих документів;
 • проводить разом із структурними підрозділами Фонду роботу з перегляду, згідно зі своєю компетенцією, внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством;
 • інформує директора Фонду про необхідність вжиття заходів для внесення змін до внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;
 • організовує планування закупівель та формування річного плану;
 • організовує та проводить закупівлі;
 • організовує укладання договорів, в тому числі відповідно до Річного плану закупівель Фонду;
 • здійснює оформлення та узгодження договорів, їх аналіз на відповідність нормам законодавства про публічні закупівлі, наявність всіх істотних умов, відображення реальних взаємовідносин між замовником та контрагентами, наявності неврегульованих моментів, подвійних трактувань тощо;
 • розробляє договірну документацію;
 • організовує роботу, направлену на своєчасне укладання договору сторонами за результатами проведених процедур закупівель (контроль за підписанням документів, отриманням рахунку тощо);
 • організовує роботу, направлену на внесення змін до договору (у разі необхідності), звітування про його виконання;
 • забезпечує оприлюднення інформації та звіту про укладення та виконання договору про закупівлю, з дотриманням вимог щодо термінів оприлюднення інформації в електронній системі закупівель, передбачених законодавством;
 • забезпечує контроль за виконанням договору (в тому числі за своєчасною оплатою та виконанням інших обов’язків сторонами договору);
 • організовує підготовку та надсилання органу оскарження – Антимонопольному комітету України (у разі отримання скарги) на його запит інформацію, завірені належним чином документи та матеріали щодо проведення процедур публічних закупівель;
 • проводить постійний моніторинг змін у закупівельному та суміжному законодавствах;
 • бере участь у забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів Фонду в разі невиконання чи неналежного виконання договірних зобов'язань;
 • організовує претензійну та веде позовну роботу, здійснює захист та представництво інтересів Фонду в усіх органах державної влади, місцевого самоврядування, судах усіх інстанцій, інших підприємствах, установах, організаціях;
 • забезпечує аналіз і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, а також практики укладання і виконання договорів;
 • роз`яснює, за потреби, існуючу судову практику застосування чинного законодавства України у сферах діяльності Фонду;
 • бере участь у переговорах в інтересах Фонду;
 • готує висновки на пропозиції про притягнення працівників Фонду до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, в тому числі розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами, інших документів фінансово-господарської діяльності Фонду та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами;
 • веде листування правового характеру, зокрема пов’язане із участю Фонду у господарських та цивільних правовідносинах;
 • за необхідності здійснює правовий супровід перевірок Фонду контролюючими органами;
 • забезпечує ведення реєстру внутрішніх нормативних документів Фонду;
 • забезпечує ведення Журналу виданих довіреностей;
 • організовує та проводить роботу, пов`язану з підвищенням рівня правових знань працівників Фонду, надає консультації з правових питань; 
 • разом з відповідними підрозділами Фонду бере участь у підготовці заходів щодо зміцнення трудової дисципліни, забезпеченні охорони праці;
 • організовує розробку типових та рекомендованих форм договорів, меморандумів, необхідних для застосування в уніфікованому вигляді;
 • бере участь у вирішенні правових питань, які виникають у правовідносинах Фонду з іншими юридичними, фізичними особами та фізичними особами-підприємцями;
 • здійснює за потреби правовий аналіз вхідних документів: листів, запитів, звернень тощо;
 • за необхідності проводить правовий аналіз проектів листів третім особам, що готуються іншими  структурними підрозділами, у тому числі відповідей на запити;
 • сприяє своєчасному вжиттю заходів за поданнями прокуратури, рішеннями, постановами, ухвалами, окремими ухвалами судів, відповідними документами інших правоохоронних і контролюючих органів;
 • розробляє пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, що безпосередньо стосуються роботи Фонду;
 • забезпечує державну реєстрацію Статуту Фонду та змін до нього відповідно до законодавства у сфері державної реєстрації юридичних осіб;
 • здійснює заходи щодо розміщення Фонду в орендованих приміщеннях, забезпечує виконання Фондом умов договорів оренди службових приміщень;
 • організовує експлуатацію, обслуговування та ремонт обладнання та службових приміщень;
 • здійснює організацію матеріально-технічного забезпечення діяльності Фонду, організовує планування та здійснення заходів щодо комплектування службових приміщень меблями та обладнанням.

Відповідальність

Начальник відділу юридичного забезпечення та договірної роботи несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю, чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України:

 • 1.  За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • 2.  За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • 3.  За завдання матеріальної шкоди.
 • 4.  За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • 5.  За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • 6.  За розголошення внутрішньої корпоративної, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом. 
 • 7.  За зловживання, неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 • 8.  За порушення Кодексу корпоративної етики ДУ «Фонд енергоефективності».
 • 9.  За вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.
 • 10.  За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) магістр, спеціаліст* в галузі знань "Право"
Загальний досвід роботи
Не менше 7-х років
Досвід роботи на посаді керівника юридичного відділу (департаменту, управління чи іншого структурного підрозділу) не менше 3-х років фахом
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Базовий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність свідоцтва про право на зайняття адвокатською діяльністю, Наявність сертифікатів з підвищення кваліфікації щодо стандартів корпоративного управління (ОЕСD)
Загальний досвід роботи
Безперервний досвід договірної або претензійно-позовної роботи
Українська мова
Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова
Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний)
Професійні знання та навички
Знання цивільного, господарського, трудового, кримінального, податкового, адміністративного законодавства
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання законів, постанов, розпоряджень, наказів, методичних, нормативних документів, пов’язаних із діяльністю Фонду (ЗУ «Про Фонд енергоефективності», ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», інше законодавство)
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання у сфері закупівель
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання (Наявність сертифікатів щодо підвищення кваліфікації у сфері публічних закупівель, досвіду у сфері закупівель)
Досвід претензійно-позовної роботи
Базові обов'язкові вимоги: Не менше 3 років/ Бажані вимоги: Наявність прикладів позитивного розгляду справ/спорів
Знання міжнародного права
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Досвід роботи із розробки/вдосконалення діючого законодавства
Базові обов'язкові вимоги: Не менше 3 років/ Бажані вимоги: Приклади реалізації розроблених актів законодавства
Досвід роботи у галузі договірних відносин (розробка, оформлення, узгодження договорів, внесення змін до чинних договорів)
Базові обов'язкові вимоги: Не менше 3 років/ Бажані вимоги: Досвід роботи у галузі договірних відносин на міжнародному рівні (з представниками іноземних організацій)
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office, системи електронного документообігу
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

 • Наявність адвокатського посвідчення, Наявність сертифікатів з підвищення кваліфікації щодо стандартів корпоративного управління (ОЕСD);
 • Наявність сертифікатів щодо підвищення кваліфікації у сфері публічних закупівель, досвіду у сфері закупівель
 • Досвід роботи на посаді керівника юридичного відділу (департаменту, управління чи іншого структурного підрозділу) не менше 3-х років
 • Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний).

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу юридичного забезпечення та договірної роботи оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору. Очікуваний рівень заробітної плати – 52 325, 00 гривень на місяць (до оподаткування) на умовах повного робочого дня.

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків**.

8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів)

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборі

Згода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 26 листопада 2023 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Розв’язання ситуаційних завдань
 3. Усна співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда з директором Фонду

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua