Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Інженер з охорони праці відділу з охорони праці

Інженер з охорони праці організовує контроль за додержанням у структурних підрозділах Фонду законодавства про охорону праці та безпосередній контроль за функціонуванням системи управління охороною праці у Фонді, гарантує безпеку, збереження здоров’я і працездатності працівників Фонду під час виконання ними посадових обов’язків та завдань

Інженер з охорони праці належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду інженера з охорони праці  та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Здійснює контроль за додержанням у підрозділах Фонду чинного законодавства України, правил, стандартів, норм, положень, інструкцій з охорони праці,
 • Бере участь в організації проведення атестації робочих місць за умовами праці та інших обстежень організаційно-­технічних умов у Фонді, трудових процесів, методів праці з метою приведення у відповідність до нормативних вимог. Контролює використання праці неповнолітніх, жінок та інвалідів відповідно до законодавства. Бере участь у розробленні перспективних та поточних планів роботи щодо створення безпечних і нешкідливих умов праці у Фонді, поліпшення умов і охорони праці, зміцнення здоров'я працівників.
 • Вивчає умови праці на робочих місцях, бере участь у впровадженні більш досконалих запобіжних пристроїв та інших засобів захисту, заходів щодо створення безпечних і здорових умов праці, раціональних режимів праці та відпочинку з урахуванням специфіки роботи та динаміки працездатності.
 • Бере участь у перевірці технічного стану обладнання, визначенні його відповідності вимогам безпечного ведення робіт, у разі потреби, за встановленим порядком вживає заходів щодо припинення його експлуатації.
 • Розробляє інструкції з охорони праці, програми навчання робітників, організує популяризацію і вивчення працівниками Фонду правил безпечних методів роботи.
 • Проводить вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі з питань охорони праці та оформлює необхідні записи у відповідних журналах реєстрації інструктажів з питань охорони праці.
 • Здійснює контроль за використанням засобів колективного та індивідуального захисту відповідно до вимог щодо охорони праці.
 • Координує заходи з оперативного контролю за станом охорони праці у структурних підрозділах. Надає методичну допомогу керівникам підрозділів у плануванні заходів з питань охорони праці.
 • Організовує роботу кабінету (оформлення куточків) з охорони праці, популяризацію безпечних умов праці, забезпечення працівників інформацією про причини нещасних випадків, професійних захворювань, аварій та інших надзвичайних ситуацій.
 • Організовує навчання та перевірку знань працівників з питань охорони праці.
 • Розробляє локальні Положення, пов’язані з функціонуванням системи управління охороною праці у Фонді. Бере участь у розробленні інструкцій де визначаються питання охорони праці. Бере участь у складанні або внесенні змін до розділу колективного договору, який стосується питань поліпшення умов праці, зміцнення здоров'я працівників.
 • Розслідує випадки травматизму на робочому місці, професійних або непрофесійних захворювань, вивчає їх причини, аналізує ефективність запроваджених заходів щодо їх запобігання.
 • Оформлює в установленому порядку повідомлення про нещасні випадки та професійні захворювання Організовує в установленому порядку розслідування нещасних випадків (крім випадків спеціального розслідування), облік та звітність з питань охорони праці, зокрема зберігання матеріалів розслідувань, що проводились у Фонді.
 • Контролює правильність складання заявок на спецодяг, захисні пристрої тощо, своєчасність забезпечення робітників засобами індивідуального захисту, миючими (знешкоджуючими) засобами, належними санітарно­побутовими умовами, організацію питного режиму, а також витрати підрозділами Фонду асигнувань на охорону праці.
 • Контролює виконання працівниками нормативних вимог з охорони праці (інструкцій з охорони праці), розпорядчих документів (наказів, розпоряджень тощо) з питань охорони праці та заходів щодо усунення причин нещасних випадків, професійних захворювань зазначених в актах розслідування.
 • Контролює виконання оформлених в установленому порядку розпорядчих документів (постанов, розпоряджень, приписів, актів, подань) представників органів контролюючих органів та вищих організацій.
 • Бере участь у розгляді листів, заяв, скарг працівників Фонду, що стосуються умов та охорони праці, у підготовці пропозицій директору Фонду, керівникам підрозділів щодо усунення виявлених недоліків
 • Складає звітність у строки і за формами, які встановлені органами статистики.
 • Виконує інші службові доручення директора Фонду.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України в сфері охорони праці.

Відповідальність

За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та чинним законодавством України в сфері охорони праці;

За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;

За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;

За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під  час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію;

За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;

За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;

За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки;

За невідповідність прийнятих рішень вимогам законодавства про охорону праці;

За незадовільний стан документації з питань охорони праці;

За незадовільну організацію інструктажів, стажування, навчання та перевірки знань з питань охорони праці;

За низьку якість розслідувань нещасних випадків, що проводяться відповідно до наказу керівника підприємства;

За недостовірність та несвоєчасність подання звітів або іншої інформації з питань охорони праці у відповідні служби підприємства, вищі та контролюючі органи.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст)
Підвищення кваліфікації
Диплом про підвищення кваліфікації/ посвідчення про перевірку знань з питань охорони праці
Стаж роботи з охорони праці
не менше 3 х років
Українська мова
Вільна
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Післядипломна освіта у галузі управління
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання та навички
Закон України "Про охорону праці", постанови, розпорядження, накази, правила, стандарти, норми, положення та інші документи з охорони праці, виробничої санітарії, яким надано чинність правових норм, обов'язкових для виконання
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Методи вивчення умов праці на робочих місцях
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Організацію роботи з охорони праці, виробничої санітарії
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Систему стандартів безпеки праці
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Психофізіологічні вимоги до працівників, виходячи з категорії важкості робіт, обмеження застосування праці жінок, підлітків, робітників, переведених на легку працю
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Передовий вітчизняний та світовий досвід з охорони праці
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Методи і форми пропагування та інформації з охорони праці
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Порядок і строки складання звітності про виконання заходів з охорони праці, виробничої санітарії
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Порядок проведення розслідування нещасних випадків
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Основи економіки, організації праці, виробництва і управління. Основи трудового законодавства
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з інженером з охорони праці оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору) на умовах неповного робочого часу (4 години), з оплатою праці пропорційно відпрацьованого часу. Очікуваний рівень заробітної плати – 15 000 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. Біографічна довідка (резюме);

2. Копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. Копія документа про вищу освіту;

4. Згода на обробку персональних даних;

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. Рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборі Згода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 16 липня 2020 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Усне ситуативне завдання / співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua