Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Секретар корпоративний державної установи «Фонд енергоефективності»

Основним завданням секретаря корпоративного є здійснення інформаційного та організаційного забезпечення діяльності Наглядової ради, зокрема, забезпечення обміну інформацією між органами управління Фонду, між засновниками та Фондом, а також – з іншими стейкхолдерами.

Секретар корпоративний належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду секретаря корпоративного та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства України про працю. Секретар корпоративний безпосередньо підпорядковується Наглядовій раді.

Основні обов'язки

 • Підготовка проєктів рішень Наглядової ради;
 • Ведення обліку участі членів Наглядової ради в засіданнях;
 • Забезпечення отримання членами Наглядової ради інформації, необхідної для виконання ними своїх посадових обов'язків;
 • Забезпечення підготовки, організація та проведення засідань Наглядової ради у порядку, передбаченому чинним законодавством України, Статутом, Положенням про Наглядову раду та іншими внутрішніми нормативними документами Фонду;
 • Ведення, підготовка та оформлення протоколів засідань Наглядової ради та інших документів, необхідних для забезпечення роботи Наглядової ради Фонду (зокрема, але не виключно, організація процесу підписання документів);
 • Моніторинг та забезпечення контролю за виконанням рішень та інших доручень Наглядової ради;
 • Ведення обліку протоколів засідань Наглядової ради;
 • Організація технічного супроводу проведення засідань Наглядової ради, зокрема, але не виключно, відео- та аудіозапису;
 • Підготовка та організація оформлення витягів з протоколів засідань Наглядової ради;
 • Надання Наглядовій раді інформації щодо виконання або невиконання прийнятих нею рішень, а також про виявлені порушення, допущені при їх виконанні;
 • Вивчення існуючих практик корпоративного управління. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо впровадження практик корпоративного управління у Фонді;
 • Забезпечення виконання вимог чинного законодавства України з питань корпоративного управління;
 • Моніторинг чинного законодавства України з питань корпоративного управління;
 • Забезпечення всебічної правової, інформаційної  та організаційної підтримки роботи Наглядової ради, комітетів Наглядової ради (у разі їх створення), всіх органів управління Фонду;
 • Виконання функцій центру корпоративних комунікацій (між органами управління Фонду; між Фондом і його засновниками, Наглядовою радою а також іншими стейкхолдерами –за необхідності);
 • Здійснення моніторингу відповідності Статуту Фонду та інших внутрішніх нормативних документів вимогам чинного законодавства України та їх взаємної узгодженості. Подання Наглядовій раді інформації щодо виявлених недоліків та невідповідностей в Статуті Фонду та його внутрішніх нормативних документах;
 • Прийняття участі у розробці проектів змін до Статуту, внутрішніх положень, інших внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів Фонду, а також змін та доповнень до них;
 • Розробка внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів Фонду з питань корпоративного управління;
 •  Здійснення моніторингу за дотриманням Дирекцією та Підрозділом внутрішнього аудити Фонду внутрішніх корпоративних процедур, передбачених законодавством України, статутом Фонду, його внутрішніми положеннями, іншими внутрішніми документами та рішеннями органів управління Фонду. Інформування Наглядової ради про виявлені недоліки та порушення. Подання Наглядовій раді пропозицій щодо удосконалення внутрішніх корпоративних процедур, перерозподілу функцій та повноважень органів управління та контролю Фонду;
 • Забезпечення обміну інформацією між Дирекцією та Підрозділом внутрішнього аудити Фонду, а також між Фондом та засновником, іншими, заінтересованими у діяльності Фонду особами та донорами згідно з встановленими Фондом процедурами щодо надання інформації;
 • Підготовка списку осіб, які володіють або можуть отримати доступ до інсайдерської інформації, роз'яснення таким особам їх обов'язків щодо нерозголошення та відповідальності за розголошення інсайдерської інформації;
 • Складання та підтримання в актуальному стані переліку афілійованих осіб Фонду;
 • Ознайомлення новообраних членів Наглядової ради з встановленим порядком роботи органів управління Фонду та Підрозділом внутрішнього аудиту Фонду;
 • Організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Наглядової ради;
 • Організація проведення навчання та підвищення кваліфікації членів Дирекції, працівників підрозділу внутрішнього аудиту та інших працівників Фонду з питань корпоративного управління;
 • Організація процесу самооцінки Наглядової ради та її членів, проведення підготовки опитувальних листів, оброблення та узагальнення даних, надання інформації про результати самооцінки Наглядовій раді;
 • Організація підготовки, в межах компетенції, інформації, що підлягає оприлюдненню, та забезпечення її оприлюднення у встановленому порядку;
 • Ведення обліку скарг та звернень, що надійшли Наглядовій раді, направлення їх для розгляду Дирекцією, а також іншим працівникам Фонду, забезпечення їх належного розгляду, реагування та вчасного направлення відповідей;
 • Вжиття, в межах компетенції, заходів для попередження виникнення корпоративних конфліктів;
 • Підготовка звітності про результати свої роботи. Підготовка, в межах компетенції, інформації з питань корпоративного управління для річної та іншої звітності Фонду;
 • Прийняття участі у розв'язанні інших питань, пов'язаних з корпоративним управлінням в Фонді;
 • Участь у співробітництві з міжнародними організаціями, іноземними партнерами, консультантами, експертами, донорами тощо.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.
 • За розголошення інсайдерської, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом та таємної інформації.
 • За зловживання службовим положенням.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища юридична освіта, наявність кваліфікаційного сертифіката, який підтверджує достатній рівень підготовки у сфері корпоративного управління
Загальний досвід роботи
Не менше 5-ти років
Досвід роботи на посаді секретаря корпоративного
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільне володіння
Англійська мова
Вільне володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Проходження навчання у Академії корпоративного управління України – ucga.com.ua
Загальний досвід роботи
Досвід роботи у державних установах
Професійні знання та навички
Знання законодавчих актів, локальних нормативно-правових актів, необхідних для належного виконання функцій секретаря корпоративного
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання за напрямками: корпоративне та міжнародне право, антикорупційне законодавство
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід впровадження найкращих світових стандартів корпоративного управління.
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Навички підготовки юридичних документів, протоколів засідань органів управління, внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів з питань корпоративного управління
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання стандартів складання корпоративної документації
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід взаємодії з органами влади, державними реєстраторами, контролюючими органами
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Досвід та готовність роботи з великими обсягами інформації
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання загального діловодства, робота з програмним забезпеченням, та інше
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

Досвід роботи в установах, організаціях, акціонерних товариствах з належним чином побудованою системою корпоративного управління, з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;

Досвід роботи у неприбуткових установах /організаціях /бюджетних установах /держаних установах.

На посаду секретаря корпоративного може бути призначена особа, у якої:

 • Бездоганна репутація;
 • Відсутні заборони суду займатися певними видами діяльності;
 • Відсутні непогашені судимості.
 • Секретарем корпоративним не може бути особа, афілійована з Фондом або/та його посадовими особами.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з секретарем корпоративним оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 41 860 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. Біографічна довідка (резюме);

2. Копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. Копія документа про вищу освіту;

4. Згода на обробку персональних даних;

5. Мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. Рекомендації (за наявності).

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборі Згода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 12 серпня 2020 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Письмове ситуаційне завдання
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua