Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Начальник відділу по роботі з персоналом

Начальник відділу по роботі з персоналом організовує роботу із забезпечення персоналом Фонду відповідно до загальних цілей розвитку та напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу. Розробляє та впроваджує HR-стратегію Фонду, формує та розвиває HR-бренд. Розробляє та впроваджує системи адаптації, розвитку та навчання працівників з залученням найкращих світових практик, адаптованих під цілі і задачі, що поставлені перед Фондом

Начальник відділу по роботі з персоналом належить до професійної групи «Керівники». Начальник відділу по роботі з персоналом призначається та звільняється з посади наказом директора Фонду за погодженням (затвердженням) Наглядовою радою за результатами конкурсного добору, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Забезпечує роботу з укомплектування Фонду працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника.
 • Безпосередньо бере участь у розробленні бізнес-планів у частині забезпечення трудовими ресурсами з урахуванням перспектив розвитку Фонду, змін у складі працівників через впровадження нової техніки і технології.
 • Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.
 • Організовує роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі стратегії та планів діяльності установи.
 • Розроблює та реалізовує комплекс програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного розвитку.
 • Розробляє внутрішні нормативні документи про систему винагород і компенсацій для працівників Фонду.
 • Інформує та консультує керівників різних рівнів та співробітників Фонду з питань організації управління персоналом.
 • Очолює роботу з організації навчання персоналу, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації професійної кар’єри працівників.
 • Організовує роботу з проведення оцінки результатів трудової діяльності співробітників Фонду, конкурсів на заміщення вакантних посад.
 • Забезпечує створення нормативно-методичної бази управління персоналом та практичне впровадження методичних і нормативних розробок.
 • Організовує розроблення та вжиття заходів щодо удосконалення управління персоналом, контролює виконання керівниками підрозділів наказів та розпоряджень з кадрових питань.
 • Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів.
 • Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом.
 • Забезпечує постійне вдосконалення процесів управління персоналом на основі впровадження соціально-економічних та соціально-психологічних методів управління, передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.
 • Організовує ведення табельного обліку, складання і виконання графіків відпусток, контролю стану трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Забезпечує складання встановленої звітності з обліку особистого складу та роботи з персоналом.
 • Бере участь у підготовці та укладанні колективних договорів, а також у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни на підприємстві.
 • Організовує та координує роботу працівників відділу.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За не санкціоноване керівництвом представлення інтересів Фонду, наслідки самостійних дій і рішень.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди - в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) або інша спеціальність за спорідненим напрямом
Загальний досвід роботи
7 років
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Робоче володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність дипломів (сертифікатів)які підтверджують додаткову освіту, проходження додаткових курсів в галузі управління персоналу
Загальний досвід роботи
Досвід роботи на посаді керівника відділу по роботі з персоналом не менш 3-х років
Англійська мова
Вільна
Професійні знання
Досвід розробки та впровадження HR-стратегій, створення систем адаптації, розвитку та навчання працівників, побудови системи грейдів
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Знання чинного трудового законодавство України, зокрема щодо приймання, переведення та звільнення працівників, надання відпусток, щодо обліку особового складу, системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Знання законодавчих та нормативно-правові актів, методичних матеріалів, які регламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Особисті якості
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм та емоціями співрозмовника.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Переваги

Досвід роботи в міжнародних організаціях та/або проектах міжнародних організацій;

Досвід роботи в державних органах, державних підприємствах, установах під час впровадження реформи державної служби (2015-2020 років).

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу по роботі з персоналом оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати –45 500,00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 28 вересня 2020 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуаційне завдання/Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Співбесіда з Дирекцією
 4. Схвалення Наглядовою радою

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua