Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Організатор з персоналу відділу по роботі з персоналом

Організатор з персоналу бере участь в  організації, координуванні, оцінці та стимулюванні діяльності персоналу з метою підвищення продуктивності та якості праці, задоволеності  посадою кожного працівника Фонду, відповідає за кадровий облік Фонду, забезпечує організаційний та методологічний супровід добору та адаптації персоналу Фонду.

Організатор з персоналу відділу по роботі з персоналом офісу стратегічного розвитку належить до професійної групи «Фахівці». Призначення на посаду організатора з персоналу відділу по роботі з персоналом офісу стратегічного розвитку та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу по роботі з персоналом, директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Веде роботу із забезпечення персоналом відповідно до загальних цілей розвитку Фонду та конкретних напрямів кадрової політики з метою найефективнішого використання, оновлення та поповнення персоналу.
 • Веде роботу з укомплектування Фонду працівниками потрібних професій, спеціальностей згідно з кваліфікаційними рівнями і профілем отриманої ними підготовки та діловими якостями з урахуванням можливостей максимальної реалізації трудового потенціалу кожного працівника; проводить конкурси на заміщення вакантних посад.
 • Готує пакет документів для проведення конкурсів на заміщення вакантних посад, оформлює результати таких конкурсів.
 • Вивчає ринок праці з метою визначення можливих джерел забезпечення потрібними кадрами.
 • Веде роботу з проведення досліджень, прогнозування та визначення потреби в кадрах на підставі планів економічного і соціального розвитку Фонду.
 • Бере участь у розробці та реалізації комплексу програм щодо роботи з персоналом із питань найму, звільнення, переводу робітників, залучення та закріплення працівників з урахуванням перспектив їх професійного захисту та розширення самостійності у сучасних економічних умовах.
 • Контролює адаптаційні процеси працівників.
 • Інформує та консультує керівників структурних підрозділів з питань організації управління персоналом у межах своєї компетенції.
 • Бере участь у роботі з організації навчання персоналу, підготовки та підвищення кваліфікації, а також мотивації ділової кар’єри працівників.
 • Бере участь у роботі з проведення оцінки результатів трудової діяльності працюючих.
 • Контролює виконання керівниками підрозділів постанов, наказів та розпоряджень з питань роботи з персоналом.
 • Бере участь у плануванні соціального розвитку колективу, вирішенні трудових спорів та конфліктів.
 • Контролює додержання трудового законодавства у роботі з персоналом у межах своєї компетенції.
 • Постійно вдосконалює процеси управління персоналом на основі впровадження передових технологій кадрової роботи, створення та ведення банку даних персоналу, стандартизації та уніфікації кадрової документації, застосування засобів обчислювальної та оргтехніки, комунікацій та зв’язку.
 • Здійснює табельний облік, складання і виконання графіків відпусток, контролює стан трудової дисципліни і дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку.
 • Складає встановлену звітність з обліку особового складу та роботи з персоналом.
 • Веде облік особового складу підприємства, його підрозділів і встановлену документацію щодо кадрів.
 • Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до трудового законодавства, положень, інструкцій і наказів директора Фонду.
 • Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов'язані з трудовою діяльністю.
 • Бере участь у розробленні перспективних і річних планів з праці і кадрів.
 • Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж, видає довідки про теперішню і минулу трудову діяльність працівників.
 • Оформляє документи, необхідні для призначення пенсій працівникам підприємства і їхнім сім'ям.
 • Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання готує документи для здавання їх до державного архіву.
 • Виконує окремі службові доручення свого безпосереднього керівника та директора Фонду.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, - в межах, визначених чинним законодавством України про працю;
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, - в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України;
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під  час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію;
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта відповідного напряму підготовки «Менеджмент» (магістр, спеціаліст) або інша спеціальність за спорідненим напрямом
Загальний досвід роботи за фахом
Не меньше 7 років
Досвід роботи за фахом
Не менше 5 років
Українська мова
Вільне володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність дипломів(сертифікатів)які підтверджують додаткову освіту, проходження додаткових курсів в галузі управління персоналу
Досвід роботи за фахом
Досвід роботи в державних підприємствах (установах, організаціях)
Професійні знання та навички
Знання чинного трудового законодавство України, зокрема щодо приймання,переведення та звільнення працівників, надання відпусток, щодо обліку особового складу, системи діловодства, організаційно-розпорядчої документації
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання законодавчих та нормативно-правових актів, методичних матеріалів, які регламентують діяльність підприємства, установи, організації з управління персоналом
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Знання методики планування потреби персоналу, методу аналізу кількісного та якісного складу працюючих
Базові обов'язкові вимоги: глибокі знання/ Бажані вимоги: експертні знання
Особисті якості
Аналітичні
- вміння синтезувати складну та різноманітну інформацію;
- вміння працювати з великими обсягами даних;
- вміння розробляти робочі процеси і процедури;
- вміння планувати;
Використання технологій
-має демонструвати необхідні навички;
- швидко адаптується до нових технологій;
- вирішує технологічні проблеми;
- використовує технологію для підвищення продуктивності;
- постійно підтримує технічні навички.
Досягнення результатів
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Співпраця
- підтримує ефективні відносини;
- пропонує допомогу та підтримку співробітникам;
- працює спільно в групових ситуаціях;
- активно працює над вирішенням конфліктів;
Знання роботи
- має компетенцію та необхідні навички для роботи;
- демонструє здатність вчитися і застосовувати нові навички;
- в курсі поточних подій;
- вимагає мінімального контролю;
- ефективно використовує ресурси.
Вирішення проблем
- визначає та вирішує проблеми своєчасно;
- розробляє альтернативні рішення;
- добре працює в ситуаціях вирішення проблем в робочих групах.
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино- наслідкові зв’язки
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу/кредитування/гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з організатором з персоналу відділу по роботі з персоналом офісу стратегічного розвитку оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору) . Очікуваний рівень заробітної плати – 35 000 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 14 липня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуаційне завдання
 3. Співбесіда з конкурсною комісією
 4. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua