Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Бухгалтер (з дипломом магістра) відділу обліку та звітності фінансового офісу

Бухгалтер (з дипломом магістра) забезпечує ведення бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад, встановлених законодавством про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні, з урахуванням особливостей діяльності Фонду, технології оброблення облікових даних, вимог законодавства про захист персональних даних. 

Бухгалтер (з дипломом магістра) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду бухгалтера (з дипломом магістра) та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу, фінансовому директору та директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Обліковує необоротні активи, запаси, кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал та зобов’язання, доходи і витрати за прийнятою у Фонді формою бухгалтерського обліку з дотриманням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та з урахуванням особливостей діяльності установи, запроваджених технологій обробки даних, вимог щодо забезпечення захисту інформації, у т. ч. персональних даних інших осіб.
 • Забезпечує повне і достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документах, на рахунках бухгалтерського обліку.
 • Бере участь у проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі.
 • Готує дані для включення їх до фінансової звітності, в тому числі фінансової звітності за міжнародними стандартами фінансової звітності (International Financial Reporting Standards – IFRS), оформлює окремі фінансові та інші періодичні звіти, що ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку.
 • Забезпечує підготовку оброблених документів, реєстрів і звітності для зберігання їх протягом установленого терміну.
 • Бере участь у складанні балансу Фонду.
 • Аналізує нормативні, методичні та довідкові документи з питань організації та ведення бухгалтерського обліку, у т. ч. відстежує зміни у законодавстві з бухгалтерського обліку, аби дотримуватись вимог законодавства під час ведення бухгалтерського обліку та його удосконалення.
 • Вживає необхідних заходів для запобігання несанкціонованому виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку.
 • Веде та подає на погодження керівництву звітність та документацію, які є підставою для:
 • перераховування податків і зборів (обов’язкові платежі);
 • проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
 • прийняття і видавачі грошових коштів;
 • оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
 • проведення інших господарських операцій.
 • У межах компетенції контролює:
 • відображення у бухгалтерському обліку господарських операцій;
 • дотримання вимог законодавства щодо списання (передачі) майна;
 • належне проведення розрахунків при оплаті товарів, робіт та послуг, відповідність перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів;
 • дотримання порядку оформлення первинних бухгалтерських документів працівниками бухгалтерії та інших підрозділів, подання зазначених документів до обліку;
 • оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів.
 • За дорученням керівництва взаємодіє з банківськими установами з питань розміщення коштів установи.
 • Готує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.
 • Провадить розрахунки щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
 • Виконує службові доручення головного бухгалтера, фінансового директора Фонду та директора Фонду.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Управління та адміністрування» за спеціальністю «Облік і оподаткування» або «Математика та статистика»
Загальний досвід роботи
не менше 5 років
Досвід роботи на посаді головного бухгалтера або заступника головного бухгалтера
на посаді головного бухгалтера не менше ніж 1 рік або заступником головного бухгалтера не менше 3-х років
Українська мова
Високий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Наявність дипломів (сертифікатів) які підтверджують рівень знань з міжнародних стандартів фінансової звітності (ACCA, AICPA, CIMA, CPA, ICAEW, ACПA, IMA, ICPM. Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки
Англійська мова
Робоче володіння
Професійні знання
Знання законодавства України з питань бухгалтерського та податкового обліку.
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Знання міжнародних стандартів бухгалтерського обліку.
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Знання особливостей законодавства, що стосуються оподаткування неприбуткових організацій.
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point), програмний комплекс АВК
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення
- здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з бухгалтером (з дипломом магістра) оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору). Очікуваний рівень заробітної плати – 30 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 25 серпня 2021 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Ситуаційне завдання/Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua