Перейти до основного вмісту
Про Фонд > Відкриті вакансії >

Уповноважений з антикорупційної діяльності

Уповноважений з антикорупційної діяльності є відповідальним за реалізацію антикорупційної програми - комплексу правил, стандартів i процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у Фонді — з використанням заходів, які не суперечать законодавству. Уповноваженим може бути фізична особа, яка здатна за своїми діловими та моральними якостями, професійним рівнем, станом здоров’я виконувати відповідні обов’язки.

Уповноважений з антикорупційної діяльності належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду уповноваженого з антикорупційної діяльності та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов'язки

 • Розробляє проект антикорупційної програми.
 • Реалізує заходи, визначені  антикорупційною програмою.
 • Контролює впровадження антикорупційних стандартів i процедур, визначених антикорупційною програмою. Здійснює   супровід, надає методичну та консультаційну допомогу з цих питань.
 • Здійснює заходи, спрямовані на попередження виникнення конфлікту інтересів у працівників підприємства.
 • Вживає заходи для виявлення конфлікту інтересів та сприяє його врегулюванню. Контролює дотримання вимог законодавства щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів працівниками підприємства.
 • Співпрацює з працівниками підприємства, правоохоронними та контролюючими органами.
 • Ініціює проведення внутрішніх перевірок (розслідувань), розробляє заходи, спрямовані на запобігання корупційним та пов'язаним з корупцією правопорушенням у майбутньому.
 • Проводить внутрішні службові перевірки (розслідування) та вживає заходи щодо притягнення до відповідальності осіб, причетних до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, повідомляє про такі випадки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, що дозволить усунути корупційні правопорушення та ризики.
 • Бере участь у створенні умов для інформування працівників Фонду про недопущення фактів корупції.
 • Контролює додержання режиму конфіденційності в роботі працівників Фонду відповідно до їхніх посадових інструкцій.
 •  У межах чинного законодавства перевіряє благонадійність контрагентів, партнерів Фонду (у разі їх участі в корупційних скандалах, за відсутності антикорупційних програм, відмови підписати договір з антикорупційною поправкою тощо). Подає відповідні пропозиції директору Фонду.
 • У визначеній антикорупційною програмою строки звітує перед директором про стан дотримання антикорупційного законодавства у Фонді (виконання антикорупційної програми).
 • Аналізує та проводить оцінку корупційних ризиків в діяльності Фонду. Вносить директору пропозиції щодо усунення чи мінімізації таких ризиків.
 • Виявляє ризики, які негативно впливають на виконання функцій та завдань у дирекції Фонду, Наглядової Ради та здійснює оцінку щодо наявності корупційної складової, що дозволить мінімізувати корупційні ризики. Уносить директору пропозиції щодо усунення чи мінімізації таких ризиків, причин та умов.
 • Невідкладно інформує директора про виникнення потенційного або реального конфлікту інтересів у працівників.
 • Бере участь у розробці проектів наказів (розпоряджень) щодо врегулювання конфлікту інтересів працівників.
 • Спільно з відділом по роботі з персоналом контролює своєчасність подання декларацій про майно, доходи, витрати i зобов'язання фінансового характеру (далі - декларація) відповідно  до вимог Закону України «Про засади запобігання i протидії корупції».
 • Індивідуально консультує працівників стосовно дотримання вимог антикорупційного законодавства, норм професійної етики, застосування антикорупційних стандартів та процедур.
 • Надає працівникам методичну та консультаційну допомогу з питань дотримання вимог антикорупційного законодавства.
 • Готує аналітичні матеріали  з питань, що належать до його компетенцій, доводить їх до відома директора, вносить відповідні пропозиції.
 • Проводить семінари, тренінги, практичні заняття з працівниками щодо дотримання вимог антикорупційного законодавства, норм професійної етики, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, одержання подарунків, подання декларації.
 • Готує та доводить до відома працівників Фонду інформаційні та методичні матеріали (пам'ятки, буклети тощо) стосовно вимог антикорупційного законодавства та положень антикорупційної програми.
 • Забезпечує наповнення сайту інформаційними, методичними та іншими матеріалами з питань, що належать до його компетенцій.
 • Опрацьовує проекти локальних актів Фонду (наказів, розпоряджень тощо) на предмет наявності корупційних факторів. У разі виявлення норм (положень), що можуть призвести до вчинення корупційних або пов'язаних із корупцією) правопорушень, невідкладно інформує про це директора. Висновки Уповноваженого з цих питань мають рекомендаційний характер.
 • Опрацьовує проекти договорів, які укладаються Фондом, на предмет наявності корупційних ризиків, надає директору висновки з цих питань.
 • Аналізує посадові інструкції працівників на предмет наявності корупційних ризиків. Вносить директору пропозиції щодо їx перегляду та внесення змін до них.
 • Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників до вчинення корупційних правопорушень.
 • У разі виявлення корупційного або пов'язаного з корупцією правопорушення чи одержання інформації про вчинення такого правопорушення працівниками у межах своїх повноважень вживає заходів щодо припинення цього правопорушення та негайно у письмовій формі інформує про зазначений факт директора та спеціально уповноважений суб’єкт у сфері протидії корупції та директора.
 • Веде облік працівників Фонду, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних або пов'язаних з корупцією правопорушень.
 • Забезпечує конфіденційність інформації про осіб, які добросовісно повідомляють про можливі факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, або про факти підбурення їх до вчинення корупційних правопорушень, що сприятиме належному функціонуванню механізму здійснення повідомлень про корупцію та захисту осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені чинним законодавством України в сфері запобігання корупції.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов'язків, що передбачені цією посадовою інструкцією, – в межах, визначених чинним законодавством України про працю та чинним законодавством України в сфері запобігання корупції;
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, – в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України;
 • За завдання матеріальної шкоди – в межах, визначених чинним цивільним законодавством та законодавством про працю України; 
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під  час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію;
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей;
 • За особисту нестриманість під час ділових зустрічей, порушення норм етикету ділового спілкування;
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки;
 • Порушення норм професійної етики, приховування особистої інформації, яка суперечить вимогам антикорупційного законодавства, створює реальний чи потенційний конфлікт приватних інтересів в діяльності Фонду.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги
Освіта
Повна вища освіта за ступенем (освітньо-кваліфікаційним рівнем) спеціаліст або магістр в галузі знань Право
Стаж роботи у сфері запобігання корупції
Не менше 3-х років
Українська мова
Вільна
Англійська мова
Базовий рівень володіння
Додаткові/бажані вимоги
Освіта
Проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки (навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель для Замовників) – вважається перевагою
Англійська мова
Робочий рівень володіння
Професійні знання та навички
Конституцію України, Закон України «Про запобігання корупції» інші нормативно-правові акти антикорупційного законодавства
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Нормативно-правові (інформаційні, методичні матеріали антикорупційного спрямування, видані національним агентством з питань запобігання корупції або міністерством юстиції
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Розпорядження, накази, методичні( нормативні та інші керівні документи, що визначають мету, стратегію розвитку, профіль, спеціалізацію та особливості структури управління Фондом
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Основні нормативно-правові положення щодо оформлення службових документів, порядок ведення фінансової (бухгалтерської документації та обліку)
Базові обов'язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
Правила проведення перевірок, ревізій
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office (Word, Excel, Outlook Express, Power Point)
Базові обов'язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків
- здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
- здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
- здатність робити коректні висновки.
Комунікація та взаємодія
- вміння слухати та сприймати думки;
- вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
- готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
- орієнтація на командний результат.
Досягнення результатів
- чітке розуміння ЦКП своєї посади;
- чітке бачення результату;
- сфокусовані зусилля для досягнення результату;
- запобігання та ефективне подолання перешкод;
- навички планування своєї роботи;
- дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.
Стресостійкість
- розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
- управління своїми емоціями;
- оптимізм.
Мотивація
- чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
- розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади
Абстрактне мислення
- здатність до логічного мислення;
- вміння встановлювати причино 
- наслідкові зв’язки.
Вербальне мислення
- здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Переваги

 • Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу/кредитування/гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;
 • Досвід роботи у неприбуткових установах/організаціях/бюджетних установах.

Не може бути призначена на посаду Уповноваженого особа, яка:

 • 1) має непогашену чи не зняту в установленому законом порядку судимість;
 • 2) за рішенням суду визнана недієздатною чи дієздатність якої обмежена;
 • 3) звільнена з посад у державних органах, органах влади Автономної Республіки Крим, органах місцевого самоврядування за порушення присяги або у зв’язку з вчиненням корупційного правопорушення чи правопорушення, пов’язаного з корупцією, - протягом трьох років з дня такого звільнення.
 • Несумісною з діяльністю Уповноваженого є робота на посадах, зазначених у пункті 1 частини першої статті 3 Закону України «Про запобігання корупції» , а також будь-яка інша діяльність, яка створює реальний чи потенційний конфлікт інтересів з діяльністю Фонду.

Умови працевлаштування

Трудові відносини з уповноваженим з антикорупційної діяльності оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору) на умовах неповного робочого часу (4 години на день 5 днів на тиждень) Очікуваний рівень заробітної плати – 17 250  гривень на місяць (до оподаткування).

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода  на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Заява про участь у конкурсному доборіЗгода на обробку персональних даних

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Строк подачі документів: до 24:00 18 лютого 2022 року.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів
 2. Співбесіда з конкурсною комісією
 3. Фінальна співбесіда

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися:hr@eefund.org.ua