Основні обов’язки

 • Здійснює фінансову оцінку проектів (зокрема, документів заявників/бенефіціарів, договорів, актів приймання-передачі виконаних робіт (наданих послуг), видаткових накладних та платіжних документів, що подаються на підтвердження здійснення таких прийнятних заходів: проведення попереднього енергетичного аудиту; розробку проектної документації та її експертизу (в тому числі обстеження об’єкта (будівлі)); послуги з технічного та авторського наглядів; сертифікацію енергетичної ефективності після реалізації проекту; обстеження інженерних систем будівлі, на яких здійснено заходи із забезпечення (підвищення рівня) енергетичної ефективності під час реалізації проекту; впровадження заходів з енергоефективності; та інших договорів і первинних документів, що можуть подаватись заявниками/бенефіціарами для отримання часткового відшкодування понесених ними витрат в рамках участі в програмі(ах) Фонду (далі – гранту)) на предмет їх відповідності програмі(ам) і вимогам Фонду.
 • Здійснює попередній та остаточний розрахунок розміру грантів.
 • Бере участь в організації процесу формування документів на виплату грантів.
 • Бере участь у розробці внутрішньої нормативної бази, що стосується супроводження операцій, фінансового обліку Фонду та ін.
 • Бере участь у проектах з імплементації системи обробки заявок, облікової системи Фонду, та ін.
 • Бере участь в організації супроводу договорів про співпрацю з банками-партнерами в частині інформування про здійснення виплати грантів.
 • Бере участь в організації проведення аналізу потенційних банків-партнерів, підготовці висновків для прийняття Дирекцією рішення щодо їх обрання та організовує моніторинг дотримання банками-партнерами кваліфікаційних вимог.
 • Забезпечує виконання правил і заходів системи внутрішнього контролю Фонду.
 • Бере участь у підготовці та надання відповідей на запити, що стосуються компетенції Відділу.
 • Надає методологічні роз’яснення з питань оцінки проектів співробітникам Фонду .
 • Бере участь у підготовці внутрішньої корпоративної фінансової звітності для Дирекції та Наглядової ради.
 • Співпрацює з іншими підрозділами Фонду для досягнення спільних цілей.
 • Виконує інші обов’язки, покладені на нього начальником Відділу та фінансовим директором Фонду.
 • Забезпечує досягнення ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу, звітує перед начальником Відділу у строки, передбачені внутрішніми документами Фонду або згідно з дорученням начальника Відділу розпорядженнями начальника Відділу, надаючи повну та достовірну інформацію про стан виконання ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу.
 • Забезпечує досягнення ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу, звітує перед начальником Відділу у строки, передбачені внутрішніми документами Фонду або згідно з дорученням начальника Відділу розпорядженнями начальника Відділу, надаючи повну та достовірну інформацію про стан виконання ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу.
 • Інформує Фонд про зміни в своїх персональних даних не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту таких змін.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом, Положенням про Відділ, внутрішніми нормативними документами та розпорядчими актами Фонду.
 • Дотримується встановлених у Фонді правил щодо використання та збереження інформації з обмеженим доступом.
 • У разі звільнення, не пізніше останнього дня роботи в Фонді, повертає (передає відповідним представникам Фонду) майно Фонду, яке знаходилося у його користуванні і було необхідне для виконанням ним своїх посадових обов’язків, а саме – передає наявні в його користуванні матеріальні носії інформації, що містять інформацію, яка є власністю Фонду; всю інформацію про контакти у ділових колах (щодо клієнтів, постачальників, конкурентів тощо); контактні дані та іншу інформацію щодо взаємодії з органами влади; всі документи, чернетки, нотатки та всю іншу інформацію на паперових носіях та носіях будь-якого іншого типу, включаючи комп’ютерні файли та листи, надіслані електронною поштою, не залишаючи у себе ніяких копій; паролі доступу до інформаційних та інших систем, печатки. Крім цього, експерт Відділу зобов’язаний повернути всі суми заборгованості, якщо така заборгованість виникла до моменту його звільнення.

Відповідальність

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • За розголошення внутрішньої корпоративної, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом.
 • За зловживання, неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 • За порушення Кодексу корпоративної етики ДУ «Фонд енергоефективності».
 • За вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Вимоги до кандидатів

Базові обов’язкові вимоги

Освіта
Вища освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Економіка підприємства» або «Управління та адміністрування», або «Фінанси», або інші дотичні галузі

Загальний досвід роботи
Не менше 3-х років

Досвід роботи за фахом
Не менше 1-го року

Українська мова
Вільне володіння

Англійська мова
Базовий рівень володіння

Додаткові/бажані вимоги

Освіта
Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового або будівельного напрямку підготовки.

Загальний досвід роботи
Досвід роботи економістом/бухгалтером у сфері будівництва/службі замовника

Досвід роботи за фахом
Досвід роботи економістом/бухгалтером у сфері будівництва/службі замовника

Англійська мова
Вільне володіння

Професійні знання та навички

 • Знання основ відповідного фінансового законодавства України
 • Базові обов’язкові вимоги: Глибокі знання/ Бажані вимоги: Експертні знання
 • Навички проведення та перевірки розрахунків, калькуляції робіт і послуг
 • Базові обов’язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
 • Навички роботи із первинними документами бухгалтерського обліку, платіжними документами, договорами, актами виконаних робіт/наданих послуг, зокрема актами приймання виконаних будівельних робіт (форма № КБ-2в), банківською звітністю тощо
 • Базові обов’язкові вимоги: Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання
 • Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office
 • Базові обов’язкові вимоги:Глибокі знання / Бажані вимоги: Експертні знання

Вимоги до компетенцій

Ефективність аналізу та висновків
– здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;
– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;
– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та взаємодія
– вміння слухати та сприймати думки;
– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);
– готовність ділитися досвідом таідеями, відкритість у обміні інформацією;
– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів
– чітке розуміння ЦКП своєї посади;
– чітке бачення результату;
– сфокусовані зусилля для досягнення результату;
– запобігання та ефективне подолання перешкод;
– навички планування своєї роботи;
– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість
– розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;
– управління своїми емоціями;
– оптимізм.

Мотивація
– чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади

Абстрактне мислення
– здатність до логічного мислення;
– вміння встановлювати причино
– наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення
– здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.

Числове мислення
– здатність розуміти та працювати з числовою інформацією

Переваги

Досвід роботи з міжнародними організаціями та/або з міжнародними фінансовими організаціями, що надають фінансову допомогу /кредитування/ гранти у проектах з енергозбереження та енергоефективності;

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору. Очікуваний рівень заробітної плати – 34 500, 00 гривень на місяць (до оподаткування) на умовах повного робочого часу.

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

1. біографічна довідка (резюме);

2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;

3. копія документа про вищу освіту;

4. згода на обробку персональних даних;

5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;

6. рекомендації (за наявності);

7. реєстраційний номер облікової картки платника податків**.

*Заява щодо бажання взяти участь у конкурсі та згода на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат)

**реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Етапи конкурсного добору:

 • Прийом документів
 • Усна співбесіда з конкурсною комісією
 • Фінальна співбесіда з директором за напрямком