Експерт відділу оцінки ризиків забезпечує координацію роботи з управління ризиками між структурними підрозділами Фонду, здійснює аналіз юридичних ризиків та надає висновки за результатами оцінки документів заявників / бенефіціарів, поданих до Фонду для участі в програмах Фонду та користування продуктами Фонду, виявлення, оцінку, попередження, контроль, мінімізацію різноманітних категорій юридичних та інших ризиків Фонду під час здійснення статутної діяльності за допомогою методів юридичного аналізу і ризик-менеджменту, контроль за відповідністю вимогам законодавства програм та продуктів Фонду.

Статус посади

 Експерт відділу оцінки ризиків державної установи «Фонд енергоефективності», (далі – Фонд) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду експерта відділу оцінки ризиків та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу та директору Фонду.

Основні обов’язки:

 Експерт Відділу:

 • Бере участь у підготовці та надані звітів про ризики в діяльності Фонду Наглядовій раді та Дирекції.
 • Залучається начальником Відділу до розроблення та підтримання в актуальному стані методики, інструментів та моделей, що використовуються Фондом для аналізу впливу різних факторів ризику на діяльність Фонду щодо впровадження його програм та продуктів, його фінансовий стан, капітал і ліквідність Фонду.
 • Готує висновки щодо ризиків, притаманних новим продуктам і значним змінам у діяльності Фонду, до моменту їх упровадження для прийняття управлінських рішень.
 • Готує висновки щодо ризиків, притаманних змінам щодо діючих продуктів, для прийняття управлінських рішень.
 • Забезпечує координацію роботи з управління ризиками між структурними підрозділами Фонду.
 • Виявляє та запобігає ризикам, які потенційно можуть негативно вплинути на економічну ефективність та прозорість статутної діяльності Фонду.
 • Здійснює моніторинг змін в законодавстві України, що впливають на діяльність Фонду щодо надання грантів.
 • Здійснює методологічне супроводження та бере участь у розробленні та впровадженні програм та продуктів Фонду.
 • Здійснює аналіз юридичних ризиків та надає висновки за результатами оцінки документів заявників / бенефіціарів, поданих до Фонду для участі в програмах Фонду та користування продуктами Фонду.
 • Здійснює супровід (в частині виявлення ризиків) процедур розгляду Фондом та прийняття рішення щодо заявок на отримання гранту.
 • Надає пропозиції щодо регулярного періодичного перегляду програм Фонду.
 • Здійснює виявлення, оцінку, попередження, контроль, мінімізацію різноманітних категорій юридичних та інших ризиків Фонду під час здійснення статутної діяльності за допомогою методів юридичного аналізу і ризик-менеджменту.
 • Здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства програм та продуктів Фонду.
 • Здійснює забезпечення організації контролю за захистом персональних даних відповідно до законодавства України.
 • Виконує інші обов’язки, покладені на нього начальником Відділу та директором Фонду.
 • Забезпечує досягнення ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу, звітує перед начальником Відділу у строки, передбачені внутрішніми документами Фонду або згідно з дорученням начальника Відділу, розпорядженнями начальника Відділу, надаючи повну та достовірну інформацію про стан виконання ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу.
 • Інформує Фонд про зміни в своїх персональних даних не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту таких змін.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом, Положенням про Відділ, внутрішніми нормативними документами та розпорядчими актами Фонду.
 • Дотримується встановлених у Фонді правил щодо використання та збереження інформації з обмеженим доступом.
 • У разі звільнення, не пізніше останнього дня роботи в Фонді, повертає (передає відповідним представникам Фонду) майно Фонду, яке знаходилося у його користуванні і було необхідне для виконанням ним своїх посадових обов’язків, а саме – передає наявні в його користуванні матеріальні носії інформації, що містять інформацію, яка є власністю Фонду; всю інформацію про контакти у ділових колах (щодо клієнтів, постачальників, конкурентів тощо); контактні дані та іншу інформацію щодо взаємодії з органами влади; всі документи, чернетки, нотатки та всю іншу інформацію на паперових носіях та носіях будь-якого іншого типу, включаючи комп’ютерні файли та листи, надіслані електронною поштою, не залишаючи у себе ніяких копій; паролі доступу до інформаційних та інших систем, печатки. Крім цього, експерт Відділу зобов’язаний повернути всі суми заборгованості, якщо така заборгованість виникла до моменту його звільнення.

 Відповідальність:

 Експерт відділу оцінки ризиків несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю, чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України:

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • За розголошення внутрішньої корпоративної, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом.
 • За зловживання, неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 • За порушення Кодексу корпоративної етики ДУ «Фонд енергоефективності».
 • За вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Вимоги до кандидатів:

Вимоги Базові обов’язкові вимоги Додаткові/бажані вимоги
Кваліфікаційні вимоги
Освіта Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю «Правознавство»/ «Економіка». Спеціальність правознавство, економіка або фінанси, додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки
Загальний стаж роботи Не менше 5-х років
Досвід роботи на посадах у відділі (департаменті) оцінки ризиків, комплаєнсу/фінансового моніторингу, або на іншій подібній посаді Не менше 3-х років
Українська мова Вільне володіння Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова Базовий рівень володіння

(pre-intermediate та вище)

Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний)
Професійні знання
А. Професійні знання та  навички
Знання цивільного, господарського, трудового, кримінального, податкового, адміністративного законодавства Глибокі знання Експертні знання
Знання законів, постанов, розпоряджень, нормативних документів, пов’язаних із діяльністю Фонду (ЗУ «Про Фонд енергоефективності», інше законодавство) Глибокі знання Експертні знання
Знання антикорупційного законодавства Глибокі знання Експертні знання
Досвід з оцінки корупційних, санкційних та репутаційних ризиків Глибокі знання Досвід у сфері застосування методів юридичного аналізу та ризик-менеджменту
Володіння комп’ютером,–робота з офісним пакетом Microsoft Office, системи електронного документообігу Глибокі знання Експертні знання
Б. Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків – здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;

– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та командна взаємодія – вміння слухати та сприймати думки;

– вміння чітко висловлюватися (усно та письмово);

– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів – чітке розуміння цільових ключових показників своєї посади;

– чітке бачення результату;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату;

– запобігання та ефективне подолання перешкод;

– навички планування своєї роботи;

– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість – розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причино – наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення – здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

 Переваги:

 • Спеціальність економіка або фінанси, право, додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки;
 • Досвід у сфері застосування методів юридичного аналізу та ризик-менеджменту;
 • Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний).

Умови працевлаштування

Трудові відносини з експертом відділу оцінки ризиків оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору. Очікуваний рівень заробітної плати – 48 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування) на умовах повного робочого часу.

 Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 1. біографічна довідка (резюме);
 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 3. копія документа про вищу освіту (додаткові сертифікації, підвищення кваліфікації, свідоцтва тощо);
 4. згода на обробку персональних даних;
 5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 6. рекомендації (за наявності);
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.**
 8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів);
 9. копії інших документів, що підтверджують відповідність вимогам вакансії (свідоцтва, сертифікати, витяги тощо).

 

*Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі, Згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

** реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором

Зразки документів (заява та згода) для заповнення додаються до цього оголошення.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 09 лютого 2024 року по 18 лютого 2024 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів;
 2. Розв’язання ситуаційних завдань;
 3. Усна співбесіда з конкурсною комісією.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися: hr@eefund.org.ua