Начальник відділу оцінки ризиків організовує роботу, спрямовану на впровадження ефективного функціонування комплексної системи управління ризиками та можливостями, розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками Фонду а також  аналіз юридичних та інших ризиків для надання висновків за результатами оцінки документів, поданих до Фонду для участі в програмах Фонду та користування продуктами Фонду.

Статус посади

 Начальник відділу оцінки ризиків державної установи «Фонд енергоефективності», (далі – Фонд) належить до професійної групи «Керівники». Призначення на посаду начальник відділу оцінки ризиків та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду за рішенням Дирекції, погодженим Наглядовою радою Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується директору Фонду.

Основні обов’язки:

       Начальник відділу оцінки ризиків:

 • здійснює керівництво відділом
 • здійснює постійний аналіз ризиків, які виникають у Фонді під час діяльності, надає пропозиції щодо прийняття своєчасних та адекватних управлінських рішень з мінімізації ризиків;
 • здійснює підготовку та надання звітів про ризики Наглядовій раді не рідше ніж один раз на квартал, дирекції – не рідше ніж один раз на місяць, а в разі виявлення ситуацій, які потребують невідкладного інформування Наглядової ради, – не пізніше наступного робочого дня;
 • розробляє та підтримує в актуальному стані методику, інструменти та моделі, що використовуються Фондом для аналізу впливу різних факторів ризику на діяльність Фонду щодо впровадження його програм та продуктів;
 • готує висновки щодо ризиків, притаманних новим продуктам і значним змінам у діяльності Фонду, до моменту їх упровадження для прийняття управлінських рішень;
 • готує висновки щодо ризиків, притаманних змінам щодо діючих продуктів, для прийняття управлінських рішень;
 • забезпечує координацію роботи з управління ризиками між структурними підрозділами Фонду;
 • виявляє та запобігає ризикам, які потенційно можуть негативно вплинути на економічну ефективність та прозорість Статутної діяльності Фонду;
 • здійснює моніторинг змін в законодавстві України, що впливають на діяльність Фонду щодо надання грантів;
 • проводить процедури вивчення Заявників/Бенефіціарів (IDD – перевірка цілісності даних / репутації), ділових партнерів та контрагентів Фонду, визначення рівня ризику співпраці з потенційними заявниками / Бенефіціарами, партнерами й контрагентами та надання Дирекції Фонду рекомендацій стосовно прийнятності такої співпраці;
 • аналізує належність заявників / бенефіціарів, ділових партнерів та контрагентів Фонду до переліку осіб, пов’язаних із провадженням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано українські чи міжнародні санкції, або до осіб, що пов’язані з активами країни-агресора. У випадку виявлення таких осіб, надає рекомендації Дирекції Фонду щодо можливості співпраці з такими особами з урахуванням ризик-орієнтованого підходу;
 • під час воєнного стану та/або військової агресії аналізує заявників / бенефіціарів, ділових партнерів та контрагентів Фонду, що розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають в тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні) та надає Дирекції Фонду рекомендації стосовно прийнятності такої співпраці;
 • виявляє та надає рекомендації щодо своєчасного врегулювання конфлікту інтересів у співробітників Фонду;
 • виявляє ситуації конфлікту інтересів між учасниками договорів, укладених у межах реалізації програм Фонду, з метою недопущення потенційного / реального конфлікту інтересів, передбаченого умовами Програм Фонду;
 • розробляє та забезпечує реалізацію Політики комплаєнсу, виявлення і управління ризиками в діяльності Фонду;
 • ідентифікує джерела ризиків, пов’язаних з діяльністю Фонду, в тому числі бере участь в розробці нових продуктів і бізнес-процедур;
 • розробляє, актуалізує та контролює виконання внутрішніх документів з питань комплаєнсу та управління ризиками усіма структурними підрозділами Фонду;
 • надає інформаційно-консультаційну допомогу підрозділам Фонду, стосовно питань, які знаходяться в компетенції Відділу;
 • розробляє та реалізує Кодекс корпоративної етики; здійснює моніторинг та оцінку Кодексу корпоративної етики для внесення необхідних змін;
 • контролює на предмет відповідності дії працівників Фонду внутрішньому Кодексу, стандартам і правилам з корпоративної етики;
 • консультує, за запитами працівників Фонду, щодо відповідності їх дій вимогам внутрішніх кодексів, стандартів і правил з корпоративної етики;
 • проводить тренінги та семінари з питань комплаєнсу, в тому числі внутрішнього кодексу, стандартів і правил з корпоративної етики;
 • забезпечує розвиток та підтримку практичного вивчення важливих питань, положень та стандартів корпоративної етики;
 • здійснює методологічне супроводження та бере участь у розробленні та впровадженні програм та продуктів Фонду, системи внутрішнього контролю (2-ї ланки) в Фонді та їх моніторинг;
 • контролює дотримання принципів діяльності Фонду та принципів розгляду заявок;
 • здійснює супровід (в частині виявлення ризиків) процедур розгляду Фондом та прийняття рішення щодо заявок на отримання гранту;
 • надає пропозиції щодо регулярного періодичного перегляду програм Фонду;
 • здійснює виявлення, оцінку, попередження, контроль, мінімізацію різноманітних категорій юридичних та інших ризиків Фонду під час здійснення статутної діяльності за допомогою методів юридичного аналізу і ризик-менеджменту;
 • здійснює контроль за відповідністю вимогам законодавства програм та продуктів Фонду;
 • здійснює в межах повноважень супровід отримання від урядів, агентств та установ іноземних держав, а також від міжнародних фінансових організацій (донорів) фінансових внесків та допомоги у формі цільових грантів чи в інший спосіб на підставі відповідного договору;
 • здійснює забезпечення організації контролю за захистом персональних даних відповідно до законодавства України.

Відповідальність:

 Начальник відділу оцінки ризиків несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю, чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України:

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • За розголошення внутрішньої корпоративної, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом.
 • За зловживання, неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 • За порушення Кодексу корпоративної етики ДУ «Фонд енергоефективності».
 • За вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

Вимоги до кандидатів:

 

Вимоги Базові обов’язкові вимоги Додаткові/бажані вимоги
Кваліфікаційні вимоги
Освіта Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр (спеціаліст). Спеціальність економіка або фінанси, право, додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки
Загальний стаж роботи Не менше 5-х років
Досвід роботи на керівних посадах у відділі (департаменті) комплаєнсу/фінансового моніторингу, або на іншій подібній посаді Не менше 3-х років
Українська мова Вільне володіння Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова Базовий рівень володіння Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний)
Професійні знання
А. Професійні знання та  навички
Знання законів, постанов, розпоряджень, наказів, методичних, нормативних документів, пов’язаних із діяльністю Фонду (ЗУ «Про Фонд енергоефективності», ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», інше законодавство) Глибокі знання Експертні знання
Знання міжнародного права Глибокі знання Експертні знання
Досвід з організації системи управління ризиками (розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками) Не менше 3 років Досвід з оцінки корупційних, санкційних та репутаційних ризиків, IDD – перевірки цілісності даних / репутації
Знання антикорупційного законодавства Глибокі знання Експертні знання
Знання методів юридичного аналізу та ризик-менеджменту Глибокі знання Досвід у сфері застосування методів юридичного аналізу та ризик-менеджменту
Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office, системи електронного документообігу Глибокі знання Експертні знання
Б. Вимоги до компетенцій
Ефективність аналізу та висновків – здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;

– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та командна взаємодія – вміння слухати та сприймати думки;

– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів – чітке розуміння цільових ключових показників своєї посади;

– чітке бачення результату;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату;

– запобігання та ефективне подолання перешкод;

– навички планування своєї роботи;

– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість – розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причино – наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення – здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

 Переваги:

 • Спеціальність економіка або фінанси, право, додаткова професійна сертифікація, проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки;
 • Досвід з оцінки корупційних, санкційних та репутаційних ризиків, IDD – перевірки цілісності даних / репутації;
 • Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний).

Умови працевлаштування

Трудові відносини з начальником відділу оцінки ризиків оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору. Очікуваний рівень заробітної плати – 73 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування) на умовах повного робочого часу.

 Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 1. біографічна довідка (резюме);
 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 3. копія документа про вищу освіту;
 4. згода на обробку персональних даних;
 5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 6. рекомендації (за наявності);
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.**
 8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів);
 9. копії інших документів, що підтверджують відповідність вимогам вакансії (свідоцтва, сертифікати, витяги тощо).

 *Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі, Згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електрону адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

** реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором

Зразки документів (заява та згода) для заповнення додаються до цього оголошення.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 04 березня 2024 року по 17 березня 2024 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів;
 2. Розв’язання ситуаційних завдань;
 3. Усна співбесіда з конкурсною комісією;
 4. Фінальна співбесіда з директором Фонду.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися: hr@eefund.org.ua