Провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи забезпечує правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів Фондом, а також співробітниками під час виконання покладених на них обов’язків; розробляє пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Фонду; забезпечує представництво інтересів Фонду в судах, а також ефективної діяльності з ведення закупівельної, претензійно-позовної договірної роботи, здійснює правовий супровід діяльності уповноваженої особи Фонду, відповідальної за організацію та проведення закупівель, що здійснюються відповідно до законодавства про публічні закупівлі..

Статус посади

Провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи державної установи «Фонд енергоефективності», (далі – Фонд) належить до професійної групи «Професіонали». Призначення на посаду провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи та звільнення з неї здійснюється наказом директора Фонду, з дотриманням вимог Кодексу законів про працю України та чинного законодавства про працю, безпосередньо підпорядковується начальнику відділу та директору Фонду.

Основні обов’язки:

Провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та  договірн6ної роботи:

 • Забезпечує правильне застосування законодавства України та виконання внутрішніх нормативних документів Фонду.
 • Розробляє пропозиції щодо удосконалення правового забезпечення діяльності Фонду.
 • Розробляє пропозиції щодо вдосконалення норм чинного законодавства України, що безпосередньо стосуються роботи Фонду.
 • Займається претензійною та позовною роботою, підготовкою і переданням необхідних матеріалів до судових органів. Здійснює захист прав та інтересів Фонду, діючи від його імені в судах в порядку самопредставництва без довіреності Фонду.
 • Бере участь у підготовці та розгляді претензій, позовів та інших процесуальних документів, необхідних для їх судового розгляду.
 • Здійснює правову експертизу проектів рішень органів управління Фонду, наказів, розпоряджень, інструкцій, положень та інших внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів, які готуються Фондом, а також бере участь у підготовці цих документів.
 • Здійснює підготовку юридичних довідок, аналізів і висновків з питань діяльності Фонду. Готує аналітичні статті, доповіді.
 • Проводить разом із структурними підрозділами Фонду роботу з перегляду, згідно зі своєю компетенцією, внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів з метою приведення їх у відповідність із законодавством.
 • Інформує начальника Відділу про необхідність вжиття заходів для внесення змін до внутрішніх нормативних та організаційно-розпорядчих документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування.
 • Здійснює роботу з аналізу і узагальнення результатів розгляду претензій, судових справ, а також практики укладання і виконання договорів з метою розроблення відповідних пропозицій для усунення виявлених недоліків і поліпшення діяльності Фонду.
 • Бере участь у розробленні умов та укладанні договорів, контролює їх виконання, бере участь у візуванні договорів, розгляді питань про дебіторську та кредиторську заборгованості, у розробці типових та рекомендованих форм договорів, меморандумів, необхідних для застосування в уніфікованому вигляді.
 • Здійснює аналіз договорів, в тому числі міжнародних. Бере участь у державній реєстрації проектів (програм) міжнародної технічної допомоги.
 • Надає правову допомогу уповноваженій особі Фонду, відповідальній за організацію та проведення закупівель, що здійснюються відповідно до законодавства про публічні закупівлі. Бере участь у підготовці відповіді Антимонопольному комітету України (зокрема, у разі отримання скарги) щодо здійснення публічних закупівель.
 • Дає довідки і консультації працівникам Фонду про чинне законодавство України, а також висновки з організаційно-правових та інших юридичних питань, надає допомогу в оформлені документів і актів правового характеру.
 • Бере участь у розробці проектів змін до законодавства та нормативно – правових актів, що стосуються діяльності Фонду.
 • Бере участь у розробці пропозицій щодо внесення змін до Статуту Фонду енергоефективності для затвердження Кабінетом Міністрів України. Своєчасно готує і подає на державну реєстрацію зміни до статутних документів Фонду.
 • Здійснює консультування з питань трудового законодавства та кадрових питань, що виникають в роботі Фонду. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає керівникові Фонду письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень. Бере участь у розробленні і реалізації заходів із зміцнення трудової дисципліни в Фонді.
 • Веде листування правового характеру, зокрема, пов’язане з участю Фонду у господарських та цивільних правовідносинах, а також з іноземними партнерами.
 • Здійснює правовий аналіз вхідних документів (листів, запитів, звернень тощо) та вихідних документів, у тому числі що готуються іншими структурними підрозділами. Забезпечує розгляд звернень громадян в порядку, визначеному Законом України «Про звернення громадян», а також опрацювання звернень, запитів та надання відповідей на звернення та запити на публічну інформацію.
 • Здійснює правовий супровід перевірок Фонду контролюючими органами.
 • Забезпечує ведення Журналу виданих довіреностей, ведення реєстру внутрішніх нормативних документів Фонду.
 • Готує висновки на пропозиції про притягнення працівників Фонду до дисциплінарної і матеріальної відповідальності, в тому числі розглядає матеріали про відшкодування матеріальної шкоди за рахунок винних осіб, що готуються відповідними структурними підрозділами, інших документів фінансово-господарської діяльності Фонду та матеріалів перевірок, проведених правоохоронними і контролюючими органами.
 • Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності Фондом, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків.
 • Підписує та візує документи правового характеру в межах своєї компетенції.
 • Здійснює правове забезпечення діяльності Фонду, як на своєму робочому місці, в тому числі і при дистанційній або надомній роботі, так і з виїздом до інших установ та організацій.
 • Виконує інші обов’язки в межах своєї компетенції за дорученням начальника відділу юридичного забезпечення та договірної роботи та директора Фонду.
 • Забезпечує досягнення ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу, звітує перед начальником Відділу у строки, передбачені внутрішніми документами Фонду або згідно з дорученням начальника Відділу розпорядженнями начальника Відділу, надаючи повну та достовірну інформацію про стан виконання ключових показників ефективності, встановлених начальником Відділу.
 • Інформує Фонд про зміни в своїх персональних даних не пізніше 5 (п’яти) робочих днів з моменту таких змін.
 • Виконує інші обов’язки, передбачені законодавством України, Статутом, Положенням про Відділ, внутрішніми нормативними документами та розпорядчими актами Фонду.
 • Дотримується встановлених у Фонді правил щодо використання та збереження інформації з обмеженим доступом.
 • У разі звільнення, не пізніше останнього дня роботи в Фонді, повертає (передає відповідним представникам Фонду) майно Фонду, яке знаходилося у його користуванні і було необхідне для виконанням ним своїх посадових обов’язків, а саме – передає наявні в його користуванні матеріальні носії інформації, що містять інформацію, яка є власністю Фонду; всю інформацію про контакти у ділових колах (щодо клієнтів, постачальників, конкурентів тощо); контактні дані та іншу інформацію щодо взаємодії з органами влади; всі документи, чернетки, нотатки та всю іншу інформацію на паперових носіях та носіях будь-якого іншого типу, включаючи комп’ютерні файли та листи, надіслані електронною поштою, не залишаючи у себе ніяких копій; паролі доступу до інформаційних та інших систем, печатки. Крім цього, провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи зобов’язаний повернути всі суми заборгованості, якщо така заборгованість виникла до моменту його звільнення.

 Відповідальність:

Провідний юрисконсульт відділу юридичного забезпечення та договірної роботи несе відповідальність в межах, визначених чинним законодавством України про працю, чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України:

 • За неналежне виконання або невиконання своїх посадових обов’язків, що передбачені посадовою інструкцією, в межах, визначених чинним законодавством України про працю.
 • За правопорушення, скоєні в процесі здійснення своєї діяльності, в межах, визначених чинним адміністративним, кримінальним та цивільним законодавством України.
 • За завдання матеріальної шкоди.
 • За розголошення персональних даних інших осіб, що стали відомі під час виконання обов’язків, службової інформації, комерційної таємниці, недотримання норм наказів (розпоряджень) та інструкцій щодо роботи з документами, що містять службову інформацію.
 • За підготовку й надання завідомо недостовірних відомостей.
 • За розголошення внутрішньої корпоративної, конфіденційної інформації, іншої інформації з обмеженим доступом.
 • За зловживання, неправомірне використання наданих службових повноважень, а також використання їх в особистих цілях.
 • За порушення Кодексу корпоративної етики ДУ «Фонд енергоефективності».
 • За вчинення дій, які призведуть або можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів.
 • За порушення правил внутрішнього трудового розпорядку, трудової дисципліни, норм охорони праці, пожежної безпеки.

 

Вимоги до кандидатів:

Вимоги Базові обов’язкові вимоги Додаткові/бажані вимоги
Кваліфікаційні вимоги
Освіта Повна вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст, магістр за спеціальністю «Правознавство». Проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки.
Загальний стаж роботи Не менше 5-х років Не менше 7-ми років
Досвід роботи на посадах у юридичному відділі, відділі правового забезпечення або на аналогічних посадах правового напрямку (наприклад, в суді, адвокатських об’єднаннях тощо) Не менше 4-х років Досвід роботи у державних установах та/або уповноваженою особою з питань публічних закупівель не менше 1-го року
Наявність Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Отримане не пізніше 01.01.2023 року Наявність досвіду зайняття адвокатською діяльністю
Українська мова Вільне володіння Сертифікат про рівень володіння державною мовою
Англійська мова Базовий рівень володіння

(pre-intermediate та вище)

Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний)
Професійні знання
А. Професійні знання та  навички
Знання цивільного, господарського, трудового, кримінального, податкового, адміністративного законодавства Глибокі знання Експертні знання
Знання законів, постанов, розпоряджень, наказів, методичних, нормативних документів, пов’язаних із діяльністю Фонду (ЗУ «Про Фонд енергоефективності», ЗУ «Про енергетичну ефективність будівель», інше законодавство) Глибокі знання Експертні знання
Знання законодавства, що стосується претензійно-позовної роботи Глибокі знання Експертні знання
Знання законодавства у сфері публічних закупівель Глибокі знання Експертні знання

(Складений тест на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель, що підтверджує рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель)

Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office, системи електронного документообігу Глибокі знання Експертні знання
Б. Вимоги до компетенцій  
Ефективність аналізу та висновків – здатність швидко сприймати, відповідати, обробляти та узагальнювати інформацію;

– здатність встановлювати логічні взаємозв’язки;

– здатність робити коректні висновки.

Комунікація та командна взаємодія – вміння слухати та сприймати думки;

– вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово);

– готовність ділитися досвідом та ідеями, відкритість у обміні інформацією;

– орієнтація на командний результат.

Досягнення результатів – чітке розуміння цільових ключових показників своєї посади;

– чітке бачення результату та шляхів його досягнення;

– сфокусовані зусилля для досягнення результату;

– здатність працювати з великим обсягом інформації;

– запобігання та ефективне подолання перешкод;

– навички планування своєї роботи;

– дисципліна та відповідальність за виконання своїх задач.

Стресостійкість – розуміння своїх емоцій та емоцій співрозмовника;

– управління своїми емоціями;

– оптимізм.

Мотивація – чітке бачення своєї місії на обраній посаді в Фонді;
– розуміння ключових чинників, які спонукають до зайняття обраної посади.
Абстрактне мислення – здатність до логічного мислення;

– вміння встановлювати причино – наслідкові зв’язки.

Вербальне мислення – здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією.
Числове мислення – здатність розуміти та працювати з числовою інформацією.

 Переваги:

 • Наявність Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю. Проходження спеціалізованих курсів та тренінгів, отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного напрямку підготовки;
 • Досвід роботи у державних установах та/або уповноваженою особою з питань публічних закупівель не менше 2-х років;
 • Складений тест на вебпорталі Уповноваженого органу з питань закупівель, що підтверджує рівень володіння необхідними (базовими) знаннями у сфері публічних закупівель;
 • Сертифікат про рівень володіння англійською мовою (міжнародний).

Умови працевлаштування

Трудові відносини з провідним юрисконсультом відділу юридичного забезпечення та договірної роботи оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового договору. Очікуваний рівень заробітної плати – 56 000, 00 гривень на місяць (до оподаткування) на умовах повного робочого часу.

 Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою Заяву* щодо бажання взяти участь у конкурсі. До заяви додається:

 1. біографічна довідка (резюме);
 2. копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 3. копія документа про вищу освіту (додаткові сертифікації, підвищення кваліфікації, свідоцтва тощо);
 4. згода на обробку персональних даних;
 5. мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 6. рекомендації (за наявності);
 7. реєстраційний номер облікової картки платника податків.**
 8. копія військово-облікового документа (для військовозобов’язаних, призовників та резервістів);
 9. копії інших документів, що підтверджують відповідність вимогам вакансії (свідоцтва, сертифікати, витяги тощо).

 

*Заява (за зразком) щодо бажання взяти участь у конкурсі, Згода (за зразком) на обробку персональних даних заповнюється власноруч, підписується особисто та надсилається разом з іншими зазначеними до заяви додатками на електронну адресу в незмінюваному форматі (скан копія або pdf-формат).

** реєстраційний номер облікової картки платника податків подається претендентами, допущеними до співбесіди з Директором

Зразки документів (заява та згода) для заповнення додаються до цього оголошення.

Усі документи складаються українською мовою.

Документи відправляються на електронну адресу hr@eefund.org.ua. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Термін подачі документів: з 19 січня 2024 року по 28 січня 2024 року до 24:00 (за київським часом).

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів;
 2. Розв’язання ситуаційних завдань;
 3. Усна співбесіда з конкурсною комісією.

За додатковою інформацією стосовно процесу подання документів прохання звертатися: hr@eefund.org.ua